Wpisz poszukiwaną frazę

Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem alepleciesz.pl (dalej jako „Sklep internetowy”).

 

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Katarzyna Szymankiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AlePleciesz Katarzyna Szymankiewicz, Skurcza 54B 08-470, NIP: 5311644305, REGON: 521857148, adres elektroniczny: biuro@alepleciesz.pl  (dalej jako „Administrator”).

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail biuro@alepleciesz.pl lub pisemnie na adres: AlePleciesz Katarzyna Szymankiewicz Skurcza 54B 08-470 Wilga

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym. 

Cele, rodzaj i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
  1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta);
  2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy sprzedaży);
  3. prowadzenie usługi newslettera , w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter);
  4. korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego);
  5. realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO)
  6. marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
  7. realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
  8. badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
  9. archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
  10. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
 2. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
  1. adres e-mail.
 3. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w IX.
 4. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. dane adresowe:
  3. kod pocztowy i miejscowość;
  4. kraj (państwo);
  5. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  6. imię i nazwisko;
  7. numer telefonu.
 5. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  1. firmę Przedsiębiorcy;
  2. numer NIP.
 6. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. imię i nazwisko.
 8. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko.
 9. W przypadku skorzystania z z usługi zapytaj o produkt, Klient podaje:
  1. adres e-mail;
  2. imię.
 10. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 11. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 12. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 13. Przekazanie danych osobowych do AlePleciesz jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:

 1. dane dotyczące prowadzenia konta Klienta – przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
 2. dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,
 3. dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
 4. dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
 5. prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera.
 6. prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej
 7. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 8. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

 

Pliki cookies

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
  1. rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
  2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymanie sesji Klienta Sklepu internetowego, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostosowanie zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego,
 4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Informacje zbierane automatycznie w czasie wizyty Klienta w Sklepie internetowym analizowane są przy użyciu narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google LLC. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Sklepu internetowego (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics.

Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
 3. pocztowe,
 4. płatności elektronicznych,
 5. księgowe,
 6. hostingowe,

Uprawnienia Klientów

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 4. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 1. AlePleciesz zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. AlePleciesz stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. AlePleciesz nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.
 3. AlePleciesz nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.